Struktura logopedskog tretmana i kompetencije logopeda u dječjem vrtiću

siječnja 31, 2015

Sažetak


Dječji vrtić kao organizirani i kontrolirani oblik institucionalnog smještaja djece predškolske dobi osim odgojnih i obrazovnih sadržaja i zdravstvene zaštite, zahtijeva i logopedsko djelovanje što je opravdano, kako sa aspekta odgoja i obrazovanja tako i sa aspekta mentalnog zdravlja.

Logopedska intervencija usmjerena je na dijete s deficitom verbalne komunikacije koji značajno utiče na bio-psiho-socijalni integritet ličnosti i provodi se u interakciji sa ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa i porodice. Strukturu logopedskog tretmana, u skladu s društveno definiranim ciljevima, humanističkim usmjerenjem predškolskog odgoja i obrazovanja i aktualanim pedagoškim standardom čine, organizacija, tehnologija, plan i program rada logopeda.

Kompetencije logopeda podrazumijevaju širok dijapazon znanja, vještina i sposobnosti kako u logopedskoj dijagnostici i terapiji tako i u pedagoško-psihološkim disciplinama i savjetodavnom radu.

Ključne riječi: dječji vrtić, struktura, logopedski tretman, kompetencije

Spremnost za školu sa logopedskog aspektaTemeljci pismenosti u ranom djetinjstvu