Temeljci pismenosti u ranom djetinjstvu

siječnja 31, 2015

SAŽETAK


Proces opismenjavanja dug je i specifičan, a njegovi začeci temelje se u ranoj dječjoj dobi na kauzalitetu brojnih kognitivnih sposobnosti i vještina, uz razvijen govor i jezik kao najspecifičnijih ljudskih djelatnosti, uz posredovano djelovanje obitelji, okoline, učenja i podučavanja. Dječji vrtić ima i odgojnu i obrazovnu ulogu u razvijanju temeljnih funkcija, te njihovoj transformaciji u vještine i sposobnosti potrebne ponajprije za početno opismenjavanje. Društvena zadaća vrtića je osvješćivanje važnosti vještina čitanja i pisanja u stjecanju znanja i profesionalnih kompetencija te poticanja i njegovanja kulture čitanja sa naglaskom na implikacije tih vještina na proces učenja kao cjeloživotne djelatnosti.

Ključne riječi: opismenjavanje, čitanje i pisanje, govor, dječji vrtić, kompetencije


The corner stones of literacy in early childhood

ABSTRACT

The process of becoming literate is long and specific, and its origins in early childhood are based on causality of numerous cognitive ablities and skills, along with the developed speech and tongue as the most specific of all human activities, together with indirect influence of the family, environment, learning and teaching. A day-care centre has both pedagogical and educational role in the development of basic functions, and their transformation into the skills and abilities necessary especially for process of becoming literate. The social task of a day-care centre is to show the importance of reading and writing skills in the knowledge acquisition process and professional competences, and also the importance of nourishing the culture of reading with an accent on the implications those skills have on the learning process as a lifelong activity.

Key words: the process of becoming literate, rading and writing, speech, day-care centre, competences

Struktura logopedskog tretmana i kompetencije logopeda u dječjem vrtićuAsperger syndrom – teorija i praksa