Spremnost za školu sa logopedskog aspekta

siječnja 31, 2015

Sažetak


Polazak djeteta u školu podrazumijeva početak formalnog učenja i usvajanja predviđenog programa u strukturiranim uvjetima i određenom vremenskom periodu. Spremnost za školu procjenjuje se na socijalnom, emocionalnom i psiholingvističkom nivou koji podrazumijeva i govorno-jezičnu kompetenciju potrebnu za stjecanje vještina čitanja i pisanja, proces učenja i stjecanja znanja. Čitanje je temeljna vještina u stjecanju znanja, a preduvjeti za uspješno stjecanje te vještine brojne su subgovorno-jezične sposobnosti, govorno-jezična razvijenost i psihičke funkcije kao, mišljenje, pamćenje, pažnja i percepcija.

U procjeni spremnosti za školu sudjeluju psiholog sa socio-emocionalnog aspekta i psihičkih funkcija te logoped sa aspekta govorno-jezične kompetencije i verbalne komunikacije. Govorni poremećaji jedan su od faktora koji obzirom na stupanj i vrstu mogu značajnije utjecati na ne/spremnost za školu posebice, ako su udruženi sa nedostatnom razvijenošću subgovorno-jezičnih funkcija i socio-emocionalnom nezrelošću.

Ključne riječi i sintagme: spremnost za školu, učenje, čitanje i pisanje, govorni poremećaji


Readiness for school from logopedics aspect

Summary

The beginning of schooling of a child understands the beginning of formal learning and adopting of the anticipated program under structured conditions and in a specific period of time. Readiness for school is estimated at the social, emotional and psycholinguistic level, which understands the speech-language competence necessary for acquiring the reading and writing skills, for the process of learning and acquiring knowledge. Reading is a basic skill in acquisition of knowledge, and preconditions for successful acquiring of that skill are numerous subspeech-language capabilities, the level of the speech-language development and psychical functions, such as thinking, memory, attention and perception.

The appraisal of the readiness for school is done with participation of a psychologist, from the social-emotional aspect and physical functions, and a speech-language pathologist, from the aspect of speech-language competence and verbal communication. Speech disorders are one of the factors which, with respect to the degree and type, may have a considerable influence on non/readiness for school, particularly if they are combined with insufficient development of subspeech-language functions and social-emotional immaturity.

Key words and syntagms: readiness for school, learning, reading and writing, speech disorders

Socio-ekonomski status obitelji i dostupnost logopedskog tretmanaStruktura logopedskog tretmana i kompetencije logopeda u dječjem vrtiću