Vrste poteškoća i terapija

 • Vrste poteškoća i terapija

  Među najzastupljenijim poteškoćama su zasigurno poteškoće u izgovoru jednog glasa, više glasova, poremećenog izgovora jedne, ili više skupina glasova. Obzirom na broj i stupanj poremećenosti glasova dolazi i do značajnijeg odstupanja u razumljivosti govora što potom utječe i na socijalnu komunikaciju i emocionalnu sigurnost i samopouzdanje osobe koja tako govori. Samoglasnici su rijetko kad oštećeni, i ako jesu onda to ukazuje na neurološka oštećenja. Među suglasnicima najčešće su oštećeni glasovi S, Z i C, sami ili u kombinaciji s glasovima Š, Ž, Č, Ć, Đ i DŽ. Nerijetko su uz ove skupine prisutne i artikulacijske poteškoće glasova L,R i LJ.

  Što je veći broj oštećenih glasova ili skupina glasova, posebice, ako su u pitanju izostavljanja glasova ili njihove zamjene drugim glasovima, razumljivost govora je sve manja. Takav govor je vrlo primjetan i okolini, pa je stoga terapiju potrebno započeti što prije, jer zahtijeva duži period sistematičnog i kontinuiranog rada, pa ni dob od 3,5 godine nije prerano.
  Uzroci poteškoćama izgovora mogu biti razni i potrebno ih je procijeniti na individualnoj razini.

  Kod školske djece uz poteškoće izgovora često su primjetne i poteškoće čitanja i pisanja koje svoj začetak imaju puno prije u nerazvijenosti ili nedovoljnoj razvijenosti govora, jezika i subgovorno-jezičnih funkcija. Često puta su poremećaji čitanja i pisanja u uzročno-posljedičnom odnosu s poremećajima artikulacije i nerazvijenošću subgovorno-jezičnih funkcija uz socijalnu deprivaciju te poremećaje pažnje i hiperaktivnošću.
  Terapija poteškoća čitanja i pisanja odvija se istovremeno s terapijom poteškoća u izgovoru, mada izgovorne poteškoće treba riješiti prije polaska u školu.

  Svaka vrsta poteškoća specifična je obzirom na dob djeteta, stupanj oštećenja i individualne kognitivne sposobnosti te tako i terapiju treba planirati i provoditi individualno kako bi se u optimalnom vremenskom periodu postigao zadovoljavajući rezultat.

  Procjenu statusa govora, jezika i subgovorno-jezičnih funkcija treba prepustiti logopedu koji će na temelju određenih parametara i u skladu s dobi djeteta ustanoviti, je li govorno-jezični razvoj u skladu s tim, ili je potrebna terapija.

 • Przentacija rada

  • Psiholingvistička priprema za školu

   U mnoge djece je stanje artikulacije te razvijenost govora i jezika naizgled bez odstupanja, međutim do poteškoća dolazi…

  • Didaktičko-metodički pristup terapiji

   Govor i jezik, te razvijenost ostalih funkcija potrebnih za čitanje i pisanje, individualni su obzirom na dob, kognitivno-konativne sposobnosti…

  • Savjetovanje i edukacija

   Savjetovanje i edukacija roditelja neizostavan su i vrlo važan segment svake terapije, a posebice govorno-jezične koja zahtijeva sistematičnost…