Savjetovanje i edukacija

  • Savjetovanje i edukacija

    Savjetovanje i edukacija roditelja neizostavan su i vrlo važan segment svake terapije, a posebice govorno-jezične koja zahtijeva sistematičnost, kontinuiranost, vrijeme, trud, zalaganje i neizmjernu upornost.

    Savjetovanje uvijek prethodi terapiji uz objektivno tumačenje nalaza i statusa, mogućih implikacija na daljnji razvoj govora i jezika, čitanje, pisanje i učenje, s posebnim osvrtom na ključne probleme i prioritete u terapiji, te moguće smetajuće faktore koji se tijekom terapije mogu pojaviti i djelovati kontraproduktivno.

    Edukacija podrazumijeva ciljanu poduku obzirom na metodičko-didaktički, sadržajni i vremenski faktor u terapiji i odvija se kontinuirano s terapijom. I ne samo to, jedan od ciljeva je i osnaživanje roditelja pozitivnim primjerima i postupcima iz prakse, motivirajućim pričama „za dan poslije“ koje mu na pozitivan način osvještavaju problem i njegovo sudjelovanje u rješavanju tog problema.

  • Prezentacija rada