Psiholingvistička priprema za školu

 • Psiholingvistička priprema za školu

  U mnoge djece je stanje artikulacije te razvijenost govora i jezika naizgled bez odstupanja, međutim do poteškoća dolazi polaskom u školu pri učenju čitanja, pisanja i računanja pri čemu se manifestiraju nedovoljno razvijene subgovorno-jezične funkcije: slušanje, okulomotorna koordinacija, grafomotorika, vizualna percepcija i diskriminacija, auditivna percepcija i diskriminacija, orijentacija u prostoru i vremenu te poimanje i usvojenost priloga i prijedloga za prostor i vrijeme, uočavanje, imenovanje i razlikovanje boja, oblika i veličina, usvojenost pojma količine i broja, brojenje, percepcija ritma i rime u govoru, uočavanje prvog i zadnjeg glasa u riječi te, razlikovanje riječi od rečenice, oskudan rječnik, poteškoće u razumijevanju verbalne upute… sve to utječe na početno čitanje i pisanje, učenje, brzinu i dinamiku praćenja i usvajanja gradiva.

  Sve nabrojene funkcije usvajaju se spontano tijekom odrastanja kroz svakodnevne životne aktivnosti te u komunikaciji i interakciji s ljudima i najbližim okruženjem. Veći ili manji uspjeh u tome ovisi također o brojnim faktorima. Prije polaska u školu potrebno ih je temeljito procijeniti, i ukoliko se na nekom od područja, ili u nekim od funkcija, pokaže nedovoljna razvijenost, potrebno ih je ciljanim i sistematičnim vježbama potaknuti i razviti.

 • Prezentacija rada

  • Vrste poteškoća i terapija

   Svaka vrsta poteškoća specifična je obzirom na dob djeteta, stupanj oštećenja i individualne kognitivne sposobnosti…

  • Didaktičko-metodički pristup terapiji

   Govor i jezik, te razvijenost ostalih funkcija potrebnih za čitanje i pisanje, individualni su obzirom na dob, kognitivno-konativne sposobnosti…

  • Savjetovanje i edukacija

   Savjetovanje i edukacija roditelja neizostavan su i vrlo važan segment svake terapije, a posebice govorno-jezične koja zahtijeva sistematičnost…