Mucanje u hrvatskom dječjem romanu

siječnja 31, 2015

Sažetak


Govor je specifična sposobnost i dar svojstven samo čovjeku, a opažajno dostupan i laiku i stručnjaku, znanstveniku i umjetniku. Kako i s kojim ciljem će svaki od njih promišljati o govoru, ovisi o osobnom znanju, iskustvu i interesu. Poimanje govora znanstveniku može biti motiv i predmet istraživanja, a umjetniku-književniku neiscrpno vrelo umjetničkog izričaja i stvaralaštva. Kako poremećaj ritma i tempa govora percipira književnik u ulozi prosječnog slušača, a iz perspektive djeteta, možemo analizirati na primjerima iz romana najpoznatijih hrvatskih pisaca za djecu druge polovice 20.-og stoljeća. Iz navedenog možemo zamijetiti različito terminološko određenje poremećaja, dob, spol i socijalno okruženje osobe koja je okarakterizirana kao mucava, situacije koje narušavaju govornu fluentnost i stav prema osobi koja tako govori. Piscu dječjeg romana nije nakana bavljenje govorom svojih junaka već pojačati dojam akcije i događaja manifestacijama u govoru, sličnih mucanju.

Ključne riječi: dječji roman, govor, mucanje, ritam i tempo, razvojna dob


Stuttering in croatian children’s novels
Summary

Speech is a specific ability and gift typical only for a man and noticeable both to a layman and a professional, a scientist and an artist. How and what will be the purpose of their ideas of speech depends on the personal knowledge, experience and interest. The understanding of speech to a scientist can be both a motif and the subject of research and to an artist-writers inexhaustible source of artistic expression and creation. The way a disorder in rhythm and tempo of speech is perceived by a writer in a role of an average listener and from the perspective of a child, can be analysed on the examples from the novel of the most famous Croatian writers for children of the second half of the 20th century. From the abovementioned we can notice various terminological determinations of the disorder, age, sex and social environment of a person characterised as a stutterer, situations which disturb the speech fluency and the attitude to a person who speaks like that. A writer of a children’s novel does not intend to deal with the speech of his/her own heroes, but to increase the effect of the action and events by the manifestation in speech, similar to stuttering.

 

Key words: children’s novel, speech, stuttering, rhythm and tempo, developmental age

Mucanje i mentalna retardacijaNačini i metode razvijanja subgovorno-jezičnih funkcija u dječjem vrtiću